Obestånd och konkurs

Obestånd innebär att inte kunna betala sina skulder och att det förhållandet inte är tillfälligt. Åtgärder som kan komma i fråga bland annat utmätning i lön eller i egendom. Ett sådant beslut fattas av Kronofogden efter ansökan av fordringsägare. Andra åtgärder vid obestånd är skuldsanering eller konkurs. Företag kan även i vissa fall träda i likvidation, meddelas företagsrekonstruktion och/eller ingå ackord. Samtliga dessa åtgärder syftar till att reda upp situationer där ekonomiska svårigheter uppstått. Även den som inte själv har skulder kan ibland bli inblandad i åtgärder kring insolvens, t.ex. vid samägande av egendom eller vid gemensam besittning.

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp