Tvist och process

När en tvist ska prövas av domstol eller annan myndighet finns vissa givna regler för hur tvisten handläggs av domstolen eller myndigheten. En tvist kan uppstå av många olika skäl, den kan uppstå mellan enskilda privatpersoner, mellan privatperson och näringsidkare eller mellan olika näringsidkare. Tvist kan även uppstå avseende familjers personliga eller ekonomiska förhållanden. Gemensamt för de olika tvisterna är att det ofta är svårt att föra sin talan på det sätt som processreglerna kräver och för att tvisten ska bli utredd och avgjort på rätt sätt. Oftast är det processföringen som får helt avgörande betydelse för hur tvisten slutligen blir löst. Vi på Juridera kan hjälpa dig med din tvist. Vi har stor kompetens och erfarenhet inom processföring och processrätt.

I nedanstående situationer hjälper vi på Juridera dig: 

  • Väcka talan i tingsrätt, upprätta en stämningsansökan
  • Att svara på stämningsansökan, att bli stämd
  • Processen i tingsrätten
  • Överklagande av tingsrätts dom eller beslut, processen i hovrätten
  • Överklagande av hovrätts dom eller beslut, processen i Högsta domstolen
  • Överklagande av myndighetsbeslut, handläggning av mål i förvaltningsdomstol
  • Ansökning om betalningsföreläggande
  • Övriga ärenden hos kronofogden
  • Övriga ärenden vid myndigheter