Köpa, sälja & hyra fastighet

Med ordet fastighet tänker vi ofta hus och byggnad, men fastighet och fastighetsrätt innefattar vanliga bostadsfastigheter, jordbruksfastigheter samt skogsfastigheter. Bestämmelserna kring fastigheter återfinns främst i jordabalken och reglerar vad som gäller vid såväl köp och försäljning av fastigheter som vid förvaltning.

I jordabalken återfinns även bland annat bestämmelser om nyttjanderätter såsom hyra, arrenden och servitut. Fastighetsrätten innehåller viktiga formkrav såsom krav på skriftlighet vid överlåtelse, villkor för lagfart och i vissa avseenden miljörättsliga tillståndskrav.

Vi hjälper dig med alla handlingar och avtal som behöver upprättas. Om det uppstår situationer som leder till en tvist kan vi både ge råd och företräda dig vid dessa.

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp