Skadestånd och försäkring

När någon, avsiktligt eller oavsiktligt, skadar någon annan eller annans egendom uppkommer ofta fråga om ersättning eller kompensation. Ibland är situationen sådan att skadan får ersättas genom begäran om skadestånd och ibland träder någon av parternas försäkring in. Huvudregeln är att det är skadevållaren som ska ersätta skadan, eller i försäkringsfallen dennes försäkringsbolag. Tvist kan uppstå kring frågan om vem som faktiskt orsakat skadan och i vilken utsträckning den som utsatts för skada kan anses vara medvållande. Tvist kan även uppstå kring till vilket belopp skadan ska ersättas. Slutligen kan tvist även uppstå mellan försäkringsbolag eller mellan försäkringstagare och försäkringsbolag, exempelvis angående innebörd och tolkning av försäkringsvillkor.

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp